วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัด คำประสม คำซำ คำซ้อน

แบบฝึกหัดเรื่อง  การสร้างคำ
คำประสม  คำซ้อน  คำคู่

ก.       จงเติมคำในช่องว่างเพื่อให้เป็นคำประสม

๑. ดอก..............                                                                                                ๒.  บ้าน...................
๓. เตา.................                                                                                             ๔.  ไฟ.....................
๕. โต๊ะ...............                                                                                              ๖.  กิน...................
๗. ขอ...............                                                                                                ๘. จด....................
๙.  วาง.................                                                                            ๑๐.  ตก...................
๑๑.  น้อย...............                                                                          ๑๒. ต่ำ.....................
๑๓. นอก.................                                                                       ๑๔. สาม..................
๑๕. ใต้..................                                                                          ๑๖. หอ.................

ข.      จงเติมคำในช่องว่างเพื่อให้เป็นคำซ้อน

๑. ปาก................                                                                             ๒. ว่อง...................
๓. แปด..................                                                                         ๔.  ปิด...................
๕.  ปล่อยปละ.................                                                                               ๖. ยากดี................          
๗.  หน้า.....................                                                                    ๘. เสียด..................
๙.  พง.................                                                                                             ๑๐. ทด...................
๑๑.  รุ่ง...................                                                                        ๑๒.  หน..................
๑๓.  สั่ง................                                                                           ๑๔.  กวด................
๑๕. เนื้อ................                                                                          ๑๖. ข้าวปลา.................

ค.      จงเติมคำในช่องว่างเพื่อให้เป็นคำคู่
๑. จุก...............                                                                                 ๒.  โยก..........................
๓.  ยอบ.................                                                                          ๔.  พึม..................
๕.  กระจุย................                                                                       ๖.  ชิง..................
๗.  แจก.................                                                                          ๘.  วาบ...................
๙.  คึก.....................                                                                        ๑๐. วอก......................
๑๑. โอน...................                                                                      ๑๒. ลิบ...................
๑๓. จัด...................                                                                        ๑๔. ผัน...............                            
๑๕. ทัก.....................                                                                     ๑๖. โปรย.......................              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น